Dijous, 16 de Setembre de 2021
Paüls
Baix Ebre
Terres de l'Ebre
 
 
L'Ajuntament
Alcaldia
Càrrecs Electes
Grups municipals
Informació al contribuent
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
Informació de plens
TAULER D'ANUNCIS
Contacte
INSTÀNCIA GENÈRICA
SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA
Resultats procés de selecció de peó de brigada.
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA
 
Informació general
 
Agenda
Festes Locals
Festes de Nadal i Cap d'any
Mercat setmanal
Festes de Sant Antoni
Cursa de Muntanya de Paüls "TRENCACIMS"
Festa de la Cirera
Santa Cecília
Festes Majors
Agenda d'activitat
Carnestoltes
Sant Jordi
ACTIVITATS
 
Conèixer
La Jota de Paüls
Història
Allotjaments
Llocs d'interés
Plànol urbà
La Banda Municipal de Música de Paüls
 
Revista Local "EL XIPRER"
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ ADMINISTRATIU INTERÍ
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ ALGUTZIR INTERÍ
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU LABORAL TEMPORAL
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
 
AVÍS A LA CIUTADANIA
 
AVÍS A LA CIUTADANIA
 
LLAR D'INFANTS CURS 2020/2021
 
SUBVENCIONS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES OCASIONATS PER LA COVID-19
 
SUBVENCIONES PARA PALIAR LOS EFECTOS OCASIONADOS POR EL COVID-19
 

Administració On-Line
e-BOP
e-TRAM
Perfil del Contractant
 
Serveis
Ajuntament en línia
Cerca al web
Llibre visites
 

 
BASES PROCÉS SELECCIÓ ALGUTZIR INTERÍ

  RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
ANUNCI DEL RESULTAT DE LA BAREMACIÓ

Reunits a Paüls a les 9 hores, els integrants del tribunal qualificador que es constitueix per valorar els mèrits dels aspirants del procés de selecció del personal que ha de formar part d'una borsa de treball d'algutzir de l'Ajuntament de Paüls, mitjançant concurs-oposició, per cobrir eventuals necessitats temporals de personal d'aquest grup professional són:

- Sra. Elena Gisbert Ejarque, Presidenta del Tribunal.

- Sr. Josep Solanes Esquirol, Secretari i vocal del Tribunal.

- Sra. Maria Pilar Gil Vives, vocal del Tribunal.


Vistos es documents presentats acreditatius dels mèrits i l'experiència, es procedeix a baremar-los d'acord amb les bases obtenint-ne el resultat següent:

DNI                         EXPERIÈNCIA             TITULACIÓ        ENTREVISTA          TOTAL

40929672E                    6                            0,7                    2,5                   9,2

78579388A                    6                            0,9                    2,5                   9,4


Sumats els punts de cada aspirant, el resultat és el següent:

40929672E........................31,2

78579388A........................26,9

 

A la vista del resultat, el Tribunal proposa que passin a formar part de la Borsa de treball d'algutzir de l'Ajuntament de Paüls, mitjançant concurs-oposició, per cobrir eventuals necessitats temporals de personal d'aquest grup, que tindran assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació els següents aspirants ordenats de major a menor puntuació obtinguda i acordada trametre aquesta proposta al President de la Corporació.

- Sr. Jordi Benaiges Gracià.

- Francisco José Benaiges Benaiges.

 

El Tribunal dona per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 13:30 hores.

 

Els aspirants proposats han de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a l a convocatòria i dels mèrits al.legats en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la seva publicació en la seu electrònica de l'Ajuntament, de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu mitjançant documents originals o degudament compulsats, i sense necessitat de previ requeriment.

Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser nomenats.


Recurs d'alçada

Contra el present acord pot interposar-se recurs d'alçada davant del President de la corporació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta relació, d'acord amb el que disposa l'art.121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A Paüls, 8 d'agost de 2018
Sgnat,

 

Sra. Elena Gisbert Ejarque                    Sr. Josep Solanes Esquirol

Presidenta                                         Secretari i vocal

 

 Sra. Maria Pilar Gil Vives                     Sr. Gerard Curto Salvadó

Vocal                                                 Assessor