Dijous, 16 de Setembre de 2021
Paüls
Baix Ebre
Terres de l'Ebre
 
 
L'Ajuntament
Alcaldia
Càrrecs Electes
Grups municipals
Informació al contribuent
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
Informació de plens
TAULER D'ANUNCIS
Contacte
INSTÀNCIA GENÈRICA
SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA
Resultats procés de selecció de peó de brigada.
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA
 
Informació general
 
Agenda
Festes Locals
Festes de Nadal i Cap d'any
Mercat setmanal
Festes de Sant Antoni
Cursa de Muntanya de Paüls "TRENCACIMS"
Festa de la Cirera
Santa Cecília
Festes Majors
Agenda d'activitat
Carnestoltes
Sant Jordi
ACTIVITATS
 
Conèixer
La Jota de Paüls
Història
Allotjaments
Llocs d'interés
Plànol urbà
La Banda Municipal de Música de Paüls
 
Revista Local "EL XIPRER"
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ ADMINISTRATIU INTERÍ
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ ALGUTZIR INTERÍ
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU LABORAL TEMPORAL
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
 
AVÍS A LA CIUTADANIA
 
AVÍS A LA CIUTADANIA
 
LLAR D'INFANTS CURS 2020/2021
 
SUBVENCIONS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES OCASIONATS PER LA COVID-19
 
SUBVENCIONES PARA PALIAR LOS EFECTOS OCASIONADOS POR EL COVID-19
 

Administració On-Line
e-BOP
e-TRAM
Perfil del Contractant
 
Serveis
Ajuntament en línia
Cerca al web
Llibre visites
 

 
BASES PROCÉS SELECCIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU LABORAL TEMPORAL

  RESULTAT DE LA BAREMACIÓ

ANUNCI DEL RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
 

Reunits a Paüls a les 12 hores, els integrants del tribunal qualificador que es constitueix per a valorar els mèrits dels aspirants del procés de selecció del personal que ha de formar part d’una Borsa de treball d’auxiliar administratiu amb caràcter laboral temporal de l’Ajuntament de Paüls, mitjançant concurs-oposició, per cobrir eventuals necessitats temporals de personal d'aquest grup professional són:
 
- Sra. Elena Gisbert Ejarque, Presidenta del Tribunal.
- Sr. Josep Solanes Esquirol, Secretari i vocal del Tribunal.
- Sra. Marion Van Elk, vocal del Tribunal.
  
Vistos els documents presentats acreditatius dels mèrits i l’experiència, es procedeix a baremar-los d’acord amb les bases obtenint-ne el resultat següent:
 
NOM                         EXPERIÈNCIA              TITULACIÓ            ENTREVISTA
Marc Lluís L.                      0                             0,5                          2,3
Cristina Ana Maria M.        5,91                          1,5                          2,3
Aida R. B.                        0,65                          0,6                          2,3
Maria Pilar G. M.               7,5                            1,1                         2,3
Naschel C.                       1,2                            0,75                        2,5
 
Sumats els punts de cada aspirant, el resultat final del procés és el següent:
 
- Sra. Maria Pilar Gracià Moragrega 29,9 punts.
- Sra. Cristina Ana Maria Medrano 22,71 punts.
- Sr. Marc Lluís Llatge 17,8 punts.
- Sra. Aida Rodriguez Benaiges 16,55 punts.
- Sra. Naschel Cruz Zapata 15,45 punts.
 
A la vista del resultat, el Tribunal proposa que passin a formar part de la Borsa de treball d’algutzir de l’Ajuntament de Paüls, mitjançant concurs-oposició, per cobrir eventuals necessitats temporals de personal d'aquest grup, que tindran assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació, , els següents aspirants ordenats de major a menor puntuació obtinguda i acorda trametre aquesta proposta al President de la Corporació.

El Tribunal dona per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 15:40 hores.
 
Els aspirants proposats han de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria i dels mèrits al·legats en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir del següent de la publicació en la seu electrònica de l’Ajuntament de la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu mitjançant documents originals o degudament compulsats, i sense necessitat de previ requeriment.
 
Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser nomenats.
 
Recurs d’alçada
 
Contra la aquest Acord pot interposar-se recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta relació, d’acord amb el que disposa l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  
A Paüls 8 d’agost de 2018

Signat,
 
Sra. Elena Gisbert Ejarque                                       Sr. Josep Solanes Esquirol
Presidenta                                                              Secretari i Vocal

 
Sra. Marion Van Elk
Vocal